ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Maquettes / Fiat OCI 707 CM 4

Il Principe Nero 1/72