ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Archéo Kit / Breda 65 - Aerofile 1/72 5