ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Maquettes / Ford T Ambulance 1918 6

Resicast 1/35