ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Maquettes / Indian 741B US Army 5

Thunder Model 1/35